niedziela, 03 kwietnia 2005
SPIS TREŚCI "O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA"
SPIS TREŚCI
                            SPIS TREŚCI

Wstęp......................................................................

Tajemnica poczytności

Autor , "O naśladowaniu"

Jak czytać Naśladowanie

                                       I

PRZESTROGI POŻYTECZNE DO ŻYCIA DUCHOWNEGO

I        O naśladowaniu Chrystusa i wzgardzie wszelkich marności świata

II       O pokornym mniemaniu o sobie

III      O nauce prawdy

IV      O przezorności w działaniu

V       O czytaniu Pisma świętego

VI      O nieumiarkowanych żądzach 

VII     O unikaniu próżnej nadziei i wyniosłości

VIII    O unikaniu zbytniej poufałości

IX      O posłuszeństwie i uległości

X       O unikaniu wielomówstwa

XI      Jak osiągnąć pokój i gorliwość w postępie wewnętrznym

XII     O korzyści z przeciwności

XIII    O odrzucaniu pokus

XIV    O unikaniu pochopnego sądzenia 

XV     O uczynkach pochodzących z miłości

XVI    O znoszeniu cudzych wad

XVII   O życiu zakonnym

XVIII  O naśladowaniu świętych Ojców

XIX    O ćwiczeniach dobrego zakonnika

XX     O   umiłowaniu samotności i milczenia

XXI    O skrusze serca

XXII   O rozważaniu nędzy ludzkiej

XXIII  O rozpamiętywaniu śmierci

XXIV   O sądzie i karach za grzechy

XXV    O szczerej poprawie całego życia 

                                          II

UPOMNIENIA SKŁANIAJĄCE DO ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO

I        O rozmowie wewnętrznej

II       O pokornym poddaniu się Bogu

III      O dobrym i spokojnym człowieku

IV      O czystym sercu i prostej intencji

V       O zastanawianiu się nad sobą

VI      O dobrym sumieniu

VII     O miłowaniu Jezusa nade wszystko

VIII    O poufałej przyjaźni z Jezusem

IX      O braku wszelkiej pociechy

X       O wdzięczności za łaski Boże

XI      O małej liczbie miłośników krzyża

XII     O królewskiej drodze krzyża

                                                   III

                              O POCIESZE WEWNĘTRZNEJ   

I         O wewnętrznej rozmowie Chrystusa z duszą

II        Prawda mówi w głębi duszy bez zgiełku słów

III       Słów Bożych należy słuchać z wiarą, a wielu ich nie docenia

IV       W prawdzie i pokorze należy z Bogiem przestawać

V        Przedziwne skutki Bożej miłości

VI       O doświadczaniu tego, który rzeczywiście kocha

VII      O ukrywaniu łaski pod strażą pokory

VIII     O uznawaniu swej małości w obliczu Boga

IX       Wszystko należy odnosić do Boga jako do ostatecznego celu

X        Kto umie zwyciężać ducha tego świata, odczuje słodycz służby Bożej

XI       Pragnienia serca należy badać i trzymać na wodzy

XII      O uzbrajaniu się w cierpliwość i walce z pożądliwością

XIII     O posłuszeństwie pokornego sługi na wzór Jezusa

XIV     O rozważaniu tajemnych sądów Bożych, aby się nie pysznić z dobrych uczynków

XV      Jak należy zachować się względem każdej rzeczy pożądanej i co o niej mówić

XVI     Prawdziwej pociechy należy szukać w samym tylko Bogu

XVII    Wszelką troskę o siebie należy powierzyć Bogu

XVIII   Za przykładem Chrystusa należy znosić spokojnie doczesne utrapienia

IX       O znoszeniu krzywd i o znamionach prawdziwej cierpliwości

XX      O wyznawaniu własnej niemocy i o nędzach tego życia

XXI     Bardziej niż wszystkie dobra i dary należy cenić odpoczynek w Bogu

XXII    O pamięci na liczne dobrodziejstwa Boże

XXIII   O czterech rzeczach przynoszących wielki pokój

XXIV   O unikaniu ciekawego wglądania w cudze sprawy

XXV    Na czym polega trwały pokój serca i prawdziwy postęp

XXVI   O doskonałej wolności ducha, która jest owocem raczej pokornej modlitwy niż lektury

XXVII  Miłość własna odwodzi najbardziej od Najwyższego dobra 

XXVIII O cierpliwym znoszeniu potwarzy

XXIX   Jak wzywać i błogosławić Boga w utrapieniu

XXX    O wzywaniu pomocy Bożej i o ufości, że się łaskę boską odzyska

XXXI   O odejściu od wszelkiego stworzenia dla znalezienia Stwórcy

XXXII  O zaparciu się siebie i wyrzeczeniu się wszelkiej żądzy

XXXIII O niestałości serca i o zwracaniu myśli do Boga jako do celu

XXXIV  Kochającemu Bóg podoba się we wszystkim i nade wszystko

XXXV   W tym życiu nie można być wolnym od pokus

XXXVI  O marności sądów ludzkich

XXXVII O szczerym i całkowitym wyrzeczeniu się siebie dla osiągnięcia wolności serca

XXXVIII O należytym ładzie w rzeczach zewnętrznych i uciekaniu się do Boga w niebezpieczeństwie

XXXIX   Człowiek nie powinien być popędliwy w swych sprawach

XL        Człowiek sam z siebie nie ma nic dobrego i z niczego chełpić się nie może

XLI       O wzgardzie wszelkiego doczesnego zaszczytu

XLII      Pokoju nie nie należy opierać na ludziach

XLIII     Przeciw czczej światowej uczoności

XLIV     Nie lgnąć do rzeczy zewnętrznych

XLV      Nie należy wszystkim wierzyć.W słowach łatwo upaść  

XLVI    O potrzebie ufności w Bogu, gdy na nas lecą strzały słów

XLVII  

SPIS TREŚCI "O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA" IV

                                     IV

                 O SAKRAMENCIE OŁTARZA 

Wstęp. Pobożne wezwanie do Komunii świętej

I        Z jak wielką czcią należy przyjmować Chrystusa

II       W sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej objawia się człowiekowi wielka dobroć i miłość Boga

III      O pożytku częstej Komunii świętej 

IV       Bóg zlewa obfite łaski na tych, którzy ze czcią przyjmują Komunię świętą

V        O dostojeństwie Najświętszego Sakramentu i o godności stanu kapłańskiego

VI       Jak przygotować się do Komunii świętej

VII      O roztrząsaniu własnego sumienia i o postanowieniu poprawy

VIII     O ofiarowaniu się Chrystusa na krzyżu i o oddaniu jemu nas samych

IX       Nas i wszystko nasze Bogu ofiarować i za wszystkich modlić się powinniśmy

X        Komunii świętej nie należy łatwo opuszczać   

XI       Ciało Chrystusowe i Pismo święte są duszy najbardziej potrzebne

XII      Do Komunii świętej należy się starannie przygotować

XIII     Człowiek pobożny powinien z całego serca pragnąć połączenia z Chrystusem w Najświętszym Sakramencie

XIV      O gorącym pożądaniu Ciała Chrystusowego

XV       Dla otrzymania łaski oddania się Bogu trzeba być pokornym i zapomnieć o sobie

XVI      Przedstawiajmy Chrystusowi nasze potrzeby i prośmy Go o łaskę

XVII     O gorącej miłości i żywym pragnieniu przyjęcia Chrystusa 

XVIII    Człowiek nie powinien  zgłębiać z ciekawością tajemnicy Najświętszego Sakramentu, ale pokornie naśladować Chrystusa i podporządkować rozum wierze